ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkom 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 16 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“), Vás touto cestou informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov (ďalej len „Zásady“)

PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

N O V, s.r.o., so sídlom Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, IČO: 31 338 895, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl. číslo: 4043/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

KONTAKT: info@nov.sk

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Prevádzkovateľ je správcom webovej stránky www.elektronickecenovky.sk (ďalej len „Webová stránka“).

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša Webová stránka je prístupná verejnosti bez toho, aby ste museli zadať akékoľvek osobné údaje. Ak sa však rozhodnete využiť niektoré z nižšie uvedených služieb na našej stránke, Vaše osobné údaje budeme potrebovať.

OSOBNÉ ÚDAJE V SEKCII „KONTAKTNÝ FORMULÁR“

Pri vypĺňaní kontaktných formulárov spracovávame informácie obsiahnuté v nich, akými sú meno a priezvisko, 
e-mailová adresa a obsah správy. Právnym základom tohto spracovania je súhlas so spracovaním údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE V SEKCII „NEWSLETTER“

Na našej Webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, ktorým vás budeme informovať o novinkách zo sveta elektronických cenoviek.

Na odber newslettra sa môžete prihlásiť v spodnej časti Webovej stránky, kde sa nachádza zaškrtávacie políčko s možnosťou prihlásiť sa na odber newslettera. Po zadaní vašej emailovej adresy vás systém následne priradí do MailChimpu a uloží do našej databázy.

Na účel zasielania newslettra o vás budeme spracúvať nasledovné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa.

Kliknutím na zaškrtávacie políčko „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ a kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas s uchovávaním osobných údajov v internej databáze na účel zasielania marketingových ponúk. Účelom spracovania a uchovávania Vašich osobných údajov je zasielať Vám novinky o elektronických cenovkách. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu newslettra udeľujete na dobu 5 rokov a máte právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@nov.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Po uplynutí doby udelenia súhlasu alebo po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov budú Vaše údaje vymazané.

Mailchimp

MailChimp nám slúži na vytvorenie databázy kontaktov osôb, ktoré prejavili záujem o zasielanie newslettra. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettra je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp. Na zasielanie elektronických newslettrov používame aplikáciu MailChimp.

Mailchimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na tejto webstránke: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

OSOBNÉ ÚDAJE V NÁSTROJI „ANALYTIKA“

Prevádzkovateľ môže spracovávať údaje o používaní našej Webovej stránky. Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby.

Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics, poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google"). Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našej Webovej stránky a poskytovaných služieb.

OBSAH Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

Obsah na tejto Webovej stránke môže obsahovať informácie z iných webových stránok, ako napr. videá, obrázky, články a iné. Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Cookies zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Naša Webová stránka používa súbory cookies na tento účel.

Webová stránka používa rozličné typy cookies, a to nevyhnutné, analytické (Google Analytics) a marketingové (Facebook Pixel). Osobné údaje v rozsahu základných cookies sú nevyhnutné na fungovanie webstránky a sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia riadneho fungovania našej stránky.

Osobné údaje v rozsahu analytických a marketingových cookies sú spracúvané na základe súhlasu, a to do času vymazania cookies v internetovom prehliadači, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

Tieto informácie sú v súlade s právnou úpravou podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov týmto kategóriám príjemcov:

našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizácii zmluvného vzťahu s vami, poskytovateľom outsource-ingových služieb, poskytovateľom webhostingových služieb

spoločnosti Google Ireland Limited a jej spriazneným subjektom (Osoba, ktorá patrí do skupiny spoločností Google (tvorenej firmou Google LLC a jej dcérskymi spoločnosťami) vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd a Google Dialer Inc.).

iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

UCHOVÁVANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 5 rokov.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak o vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvoláte, takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ.

právo namietať spracúvanie osobných údajom na účel priameho marketingu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

právo na opravu 

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

právo na prístup 

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.

právo na výmaz 

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ak:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali,

osobné údaje spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý odvoláte,

namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu; osobné údaje sa spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha; osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

právo na prenositeľnosť údajov 

Právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov máte, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe: vášho súhlasu alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

právo podať sťažnosť 

Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad Užívateľ môže kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa na emailovej adrese info@nov.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: N O V, s.r.o., Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava.